فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


مریم و خدیجه و آسیه در محشر نزد فاطمه علیها السلام.
مریم و خدیجه و آسیه در محشر نزد فاطمه علیها السلام.

در خبر است که چون حضرت زهرا علیها السلام بخواهد وارد محشر شود بر ناقه ای(شتر) از نور سوار است که زمام آن ناقه را ملکی به نام زوقائیل می کشد در حالی هفتاد هزار حورالعین به همراه او هستند که هریک از آنها پرچم حمدی در دست دارند.
و چون قدری راه رود هفتاد هزار حورالعین دیگر نزد او می آیند که بر سر هریک از ایشان تاجی از جواهر باشد و آنها از طرف راست آن حضرت همراه می شوند.
و باز چون قدری راه دیگر طی کند حضرت مریم مادر عیسی علیه السلام با هفتاد هزار حور العین نزد او می آیند و بر او سلام می کنند و از طرف چپ او همراه شوند و چون مقداری راه بگذرد مادرش خدیجه ی کبری علیها السلام با هفتاد هزار حور العین به استقبال او می آیند که در دست هریک از آنها پرچم تکبیری باشد و همه الله اکبر گویان از پیش روی او همراه می شوند.
و چون نزدیک محشر برسند آسیه زن فرعون با هفتاد هزار حورالعین به نزد او می آیند و با او همراه می شوند و چون وارد زمین محشر شوند به همه ی اهل محشر خطاب می رسد که چشم های خود را بپوشید که فاطمه ی صدیقه علیها السلام می گذرد، در آن وقت کسی او را نخواهد دید مگر جد او ابراهیم خلیل الله و پدر و شوهر و فرزندان معصوم او صلوات الله علیهم.{1}

{1}.قصص الفاطمیة یا داستانهایی از حضرت زهرا علیها السلام، ص 24و25
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir