فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


در مصحف عدد اهل بهشت و جهنم نوشته
«در مصحف عدد اهل بهشت و جهنم نوشته»
ابی بصیر می گوید از امام باقر علیه السلام از مصحف فاطمه پرسیدم حضرت فرمودند: پس از مرگ پدرش بر او فرستاده شد.
گفتم: در آن چیزی از قرآن هست.
حضرت فرمودند: چیزی از قرآن در آن نیست.
گفتم: آن را برای من وصف کن.
حضرت فرمودند: برای آن مصحف دو جلد است که هر دو از زبرجد سرخ اند به اندازه طول ورق و عرض آن.
گفتم: فدایت شوم ورق آن را برای من وصف کن.
حضرت فرمودند: ورق آن از دُرّ سفید است که به آن گفته شد باش پس هست شد.
گفتم: فدایت شوم در آن چه چیزی هست؟
حضرت فرمودند: خبر آنچه که گذشته است و آنچه که آینده است تا روز قیامت و در آن است آسمان ها و شمارۀ آنچه در آنها است از ملائکه و غیر آنها و عدد هر پیغمبر مرسل و غیر مرسلی که خدا آفریده و نام های ایشان و نام های کسانی که به سوی ایشان فرستاده شدند و نام های کسانی که آنها را تکذیب کردند و کسانی که آنها را اجابت کردند و نام های همۀ آنچه را که خدا آفریده از مؤمن ها و کافرها از پیشینیان و بعدی ها و نام های همه شهرها و صفت هر شهری که در مشرق زمین و مغرب آن است و عدد آنچه در آن است از مؤمنین و عدد آنچه کافر در آن است و صفت هر که تکذیب کند و صفت زمانهای اولیه و قصه های آنان و کسانی که حکومت می کنند و از حدّ خود تجاوز می کنند و مدت پادشاهی آنها و عدد ایشان و نام های پیشوایان و صفت های آنها و آنچه را که مالک می شود یک یک آنها و صفت بزرگانشان و همه آنهائیکه رفت و آمد کردند در دورها.
گفتم: فدایت شوم ادوار چند سال است.
حضرت فرمودند: پنجاه هزار سال و آن هفت دور است و در آنها نام های همه خلق خدا و مدت هایشان و صفت اهل بهشت و عدد کسانی که داخل آن می شوند و عدد کسانی که داخل آتش می شوند و نام های این گروه و آن گروه.
و در آن علم قرآن همچنانکه نازل شده و علم تورات همانطور که نازل شده و علم انجیل به نحوی که نازل شده و علم زبور و عدد هر درختی و خاک و سنگی. [1]
من نمی گویم که آن عالی جناب
بود پیغمبر ولی دارد کتاب
مصحف و تالی قرآن بود
آن چنان کو جسم و مصحف جان بود
شرح تحقیقی قرآن مبین
هست این مصحف ز رب العالمین
محتوی در آن علومی بی حساب
هست از اسرار مبدء تا مآب
جمله اسرار ما او حی در او است
علم کل انبیاء پیدا در او است
لیک غیر از حساب علم کتاب
هیچ کس از آن نگردد کامیاب
وارث آن مصحف عالی مقام
بعد زهرا نیست کس غیر از امام

[1] جنه العاصمه: ص 87
«آیت الله میرجهانی»
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir