فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


بانوی عشق
آغاز سخن به نام یاری
کز درگه اوست رستگاری

به راستی! در کجا باید به جستجو باشی؟
و از که باید نشانش را بپرسی؟
که راه جستجو بسته است،راز جستجو بر این راز بزرگ شبانه و این حدیث بزرگ عاشقانه راه بسته است و همه بی نشانه!
باز هم به امیدی به جستجو می روی، که شاید از سر نهفته آگاهت سازند و از سر راز سر به مهر پرده بگشایند!
اشکهای غربت هرگز نمی توانند آتش وحودت را فرو بنشانند! که شعله ورت می سازند
سر به پنجره بقیع که می گذاری، تمام آسمان همراه تو می بارد.
و باز با همان امید برای جستجوی او سر بر می داری و نجوا می کنی.
هق هق گریه امانت نمی دهد.
و ناگاه! نوری می تابد.
نوری در آبی ترین کرانه آبی باورت، در جان از عشق او معطرت او با توست.
عطر حضورش تو را به تماشا می خواند و حال دیگر نوبت نجوا نیست که هنگام اظهار ارادت است.
ارادت به بانوی آبی ترین دریا، بانوی محبت، مهر وصفا، بانوی عشق فاطمه زهرا سلام الله علیها!
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir