فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


یا زهرا ...
تو آن کوثر پر خیر و برکتی هستی که تا قیامت، نیکی و خیر، مدیون توست.
تو آن موهبت بزرگی هستی که خداوند به انسان ها ارزانی داشت.
تو آن دُر گرانبها و مروارید ارزشمندی که در دریای نبوت و در صدف «عصمت» پرورده شدی.
دانای رازها بودی و عالمۀ غیر معلمه.
ای فاطمه!
ای چشمه سار حکمت
دریای بیکران خصال نکوی و
از «دانش» و «وفا» و «حیا» موج می زند.
در چهره ات حیای «محمد» صلی الله علیه و آله و سلم نهفته است.
در گفته ات، کلام پدر هست جلوه گر،
ای مادر پدر!...

صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir