فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


دیوارِ آتش
قرار است برای ایران دیوارِ آتش بسازند دشمنان !!!
بگو بیایند دیوار آتش که هیچ، اگر مردانگی می دانند
مرا هم آتش بزنند اما نمی توانند ارزش های مرا از من بگیرند
من، دخترِ فاطمه ام، همان بانویی که پشتِ درِ خانه اش، هیزم ها دسته دسته به آتش کشیده شد
اما مردانه بر عقیده اش ماند
یادت هست، درِ خانه سوخت، اما فاطمه بر دینِ خود ماند
یادت هست، چادرش هم با در خانه سوخت اما ...
یادت هست، در سوخت، چادر سوخت، فاطمه ماند و میخ
اما نه حجابش را رها کرد
نه از امام زمانش دست کشید
یادت هست، صورت فاطمه نیلی شد اما نه آتش و نه میخ در و نه هیچ کدام از ایمان فاطمه کم نکرد
یادت هست، علی در کوچه بود و فاطمه، چهره پنهان کرد از امام زمانش تا دلش به درد نیاید
بگو بیایند، دیوار آتش بسازند با هر چه می توانند، من دختر فاطمه ام، خانه ام را بسوزانند، چادرم را بسوزانند، بین در
و دیوار می مانم با میخِ در سینه، اما دست از عقیده ام، دین ام، ایمانم، حجابم، برنخواهم داشت
بگو بیایند.
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir