فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


مگر خدا دل ندارد؟
کاش این حوّاهایِ زیبارویِ زمینی لااقل به اندازه ی پوششی هم که شده قدرِ خود را می دانستند
میدانی! برایم کمی باورش سخت است که کسی خود را ساعت ها آرایش کند برای چشم نامحرمی در زمین
اما خدا را نبیند که از رگ گردن به او نزدیک تر است و در انتظار مانده تا او خود را برایش آرایش کند
مگر خدا دل ندارد؟
او که مرا با این زیباروییِ بی مثالم به خاطر عشق به خودش خلق کرده
هر لحظه چشم انتظاره من است تا برای او خودم را آرایش کنم و روبرویش بنشینم و او مرا ببیند و لذت ببرد
دلم آب می شود وقتی خودم را با این همه زیبایی می بینم
لذت می برم
بانوجان! عجب عاشقی بوده خدا که مرا این چنین زیبارو آفریده
یا فاطمه! بر قطره ی آبی چنان صورتگری کرده که حیران مانده ام در عشقش
باور کن، گاهی آنچنان خودم را تحسین می کنم که دلم برای زیبارویی ام آب می شود ولی...
تمام این زیبایی را در چادرم در امانتِ بانویم فاطمه، پنهان می کنم که مبادا نامحرمی مرا ببیند و نَظَر بخورم
از چشم شوریِ نامحرمان که خبر داری!!!
که مبادا چیزی ببینند و بخواهند و نداشته باشند
آن وقت است که فاتحه ی زیبارویی ام خوانده شده
آن وقت است که مرا دست به دست به هم تعارف می کنند و باقی اش بماند!!!
ولی خدا را شکر که خدا هست و حافظِ نجابت و پاکدامنی من است در زمین
خوشحالم برای خدا که حوّایی هستم در زمین که آدم هایش، از دست عرضِ اندام و آرایش و لباسم در اَمان ند
خدا را شکر که چشم مردان زمینی پاک می ماند با دیدن من
کاش این زنان و دختران زمین کمی در خلقت خود تفکر می کردند و می دیدند خدا چه با ظرافت "لطافت" را عاشقانه در اجزای صورت و جسم شان به تصویر کشیده تا برای او باشیم و برای آدم خودمان
نه...
چشمِ نامحرمان که دل سیر نمی شوند از گناه کردن
خدایا به حق بانوی جهانیان فاطمه حوّاهایِ زیباروی زمین را از چشم نامحرمان مصون نگه دار.
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir