فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


نشانه ای برای پاک زیستن
بانو جان
از ابتدای آفرینش می نویسم که خداوند تو را بهانه ی خلقت قرار داد
از آن لحظه ای که عشق به نامت نوشته شد و دل اهل آسمان ها را بردی
از آن لحظه ای که عشق از نگاهت بر هستی شراره زد و عشق آغاز شد
بانوجان بهانه بسیار بود برای آفرینش اما
پاک ترین بهانه و زیباترین نشانه اش صورت زیبای تو بود
می دانم پروردگار که صورتگری آغاز کرد
چهره ی دلربایت را بر سینه ی خلقت نقش زد و تمام آفرینش را به عشق حضور تو در هستی نورانی کرد
کاش می توانستم صورت زیبای تو را از باطن خلقت بیرون بیاورم و بر سینه ی آسمان نقاشی کنم تا برای اهل زمین نشانه باشی برای پاک زیستن
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir