فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


بهانه که بسیار دارم برای نوشتن ولی ...
میخواهم کمی برایت از عشق های زمینی بنویسم
عشق هایی که باید انسان را به آسمان برساند ولی در زمین پاگیرمان کرده است
عشق هایی که بالِ پرواز ما را تا خدا از ما گرفته و دلگیرمان کرده در زمین
عشق، زیباترین واژه ی زمین است ولی از جنسِ آسمان
که بوی باران می دهد، بوی یار، بوی زندگی
از روزی که حوّاهای زیبارویِ زمین به فکرِ خودنمایی در چشمِ نامحرمان اُفتادند
پایِ "عشق" هم به خیابان های زمین رسید
که دست به دست بِگردد تا قرعه ی دلبری به نامِ کدام حوّای زمینی بیفتد و عاشقش شوند !!!
کاش حوّاهای زمینی می دانستند عشق باید در قلبشان بماند برای آدمِ خاصِ عاشقانه هایشان
کاش عشق به همان پاکی که از دستِ خدا به زمین رسید در قلبِ اهلِ زمین باقی بماند
مادر جان، دعایمان کن دعایی مادرانه در حق دختران زمین که عشق های مجازی را رها کرده و عشقی آسمانی را تجربه کنیم.
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir