فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


خنکای بهشت گوارایتان
تو میتوانی روسری نصفه نیمه ات را هِی برداری و دوباره بزاری
میتوانی گاهی بادبزنش کنی
میتوانی مانتوی سفید کوتاه نازک چسبان بپوشی تا گرمت نشود
فرض کن اینها بلد نیستند مثل تو باشند
فرض کن اینها عادت کرده اند به این پارچه ی سیاه در این گرما
فرض کن گرمشان نمیشود
فرض کن تو روشنفکری و اینها اُمُل
آخر تو چه میدانی چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلود دنیاست
آخر تو چه میدانی حجاب خنکا و زیبایی به وجود هر دختر مینشاند
تو میتوانی خوش باشی به عرق نکردن در دنیا
...خنکای بهشت گوارایتان دختران چادری...
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir